Netherlands - Nationaal Technologie Project

One of the options for the third funding component is a Netherlands "Nationaal Technologie Project" grant by the Ministry of Defence.
highest success rate is expected  for proposals at TRL 5 or 6 level up to a total of 1 M€, i.e. a NTP contribution of up to about € 300,000 (incl. VAT).

More details on this type of project funding is indicated by the Netherlands Mod as follows (in Dutch):

Nationaal Technologieproject (NTP)
NTP is een instrument met als doel om, gebaseerd op bestaande kennis, nieuwe materialen en/of methoden en/of producten voort te brengen. De technologieontwikkelingsfase eindigt vaak met een demonstratie van een technologie of combinatie van technologieën in de vorm van een technology-demonstrator waarmee het "proof of principle" zowel in geconditioneerde als in operationele omstandigheden kan worden getest. Experimenteren en versnelde ontwikkeling van middelen tot een bepaalde Technology Readiness Level (TRL) maar ook agile-development wordt hier ook onder verstaan.

Het NTP instrument is er vooral op gericht om bedrijven en eventueel kennisinstituten in de gelegenheid te stellen mee te werken aan ontwikkelingen binnen Defensie, waarmee Defensie van de benodigde technieken wordt voorzien. Voorstellen worden geïnitieerd door Defensie of de industrie zelf. Ten behoeve van deze technologieontwikkeling beschikt Defensie over een jaarlijks budget.

Beoordelingsvragen
Bij de beoordeling van voorstellen let Defensie op de volgende punten:

·         Kwaliteit van het voorstel
·         Is het een technologieontwikkeling?
·         Is het Defensietechnologie?
·         Is de beoogde technologieontwikkeling of demonstratie in het belang van Defensie?
·         Is er een effectieve relatie met andere onderzoeksprogramma’s en –projecten?
·         Is de beoogde technologie reeds (commercieel) beschikbaar en verkrijgbaar?
·         Sluit het onderzoek aan bij het ambitieniveau van Defensie op het betreffend gebied (smart buyer/user, specifier of designer)?
·         Is de financiële omvang realistisch?
·         Is er een behoeftesteller binnen Defensie?
·         Is er een (potentiële) projectbegeleider?

Planning
Een nationaal technologieproject is een manier voor bedrijven om als het ware vanuit een technologie push bij te dragen aan ontwikkelingen binnen Defensie. Voorstellen tot ontwikkelingsprojecten kunnen het gehele jaar ingediend worden maar worden op twee momenten beoordeeld. Het hebben van een ‘stakeholder’ binnen Defensie is hierbij zeer belangrijk.